Usnesení konference Středočeského krajského svazu ledního hokeje

Konference složená ze zástupců krajských oddílů LH a zástupců OSLH, konaná dne 4.5.2022 v Praze 6 – aula ČUS Strahov na základě předložených a přednesených materiálů a průběhu jednání konference KVV ČSLH delegáti oddílů LH a OSLH:

Schvalují:

 • volbu pracovního předsednictva
 • program konference
 • volební řád konference
 • jednací řád konference
 • složení volební, návrhové a mandátové komise
 • zprávu mandátové komise o účasti delegátů na konferenci Středočeského krajského svazu LH ze dne 04.05.2022
 • zprávu o hospodaření KVV ČSLH za období 2020–2021
 • volbu delegáta s hlasem rozhodujícím na konferenci ČSLH Milana Hněvsy
 • zplnomocnění předsedy KVV ČSLH Milana Hněvsy k podání návrhu kandidáta na člena VV ČSLH za Středočeský kraj
 • návrh kandidáta na prezidenta  VV ČSLH Mgr. Otakara Černého
 • usnesení z konference Středočeského krajského svazu ledního hokeje ze dne 4.5.2022 

Berou na vědomí:

 • zprávu předsedy o činnosti KVV Středočeského kraje za období 2020-2021
 • stanovisko DR KVV Středočeského kraje za období 2020-2021
 • zprávu předsedy DR ČSLH pana M. Šeby
 • představení kandidáta na prezidenta ČSLH Mgr. Otakara Černého

Konference ukládá:

 1. vyhodnotit průběh konference včetně diskusních příspěvků a informovat oddíly a OSLH prostřednictvím webových stránek. Přenášet diskutovanou problematiku na PV ČSLH a příslušné komise ČSLH.
 2. V oblasti sportovně-technické: připravovat soutěže pokud možno v časovém předstihu a v průběhu soutěží trvat na dodržování SDŘ LH. Usilovat o regulérnost soutěží, trestat důsledně podvody, dohlížet a vyhodnocovat průběh soutěží. Usilovat o změnu systému soutěží zejména v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích a vytvářet tím tlak na hráče a trenéry.
 3. V trenérské oblasti: provádět školení trenérů licence C+ mládež, vytvářet podmínky pro zkvalitňování práce trenérů pořádáním doškolovacích seminářů trenérů lic. „C+mládež“.  Vytvářet podmínky pro přípravu talentované mládeže v žákovských kategoriích ve výběrech VTM.  Pro další období pokračovat v projektu VTM U14 a 15 a zkvalitnit přípravu na ZODM 2023. Podporovat projekt „Pojď hrát hokej“ v klubech s územní příslušností ke Středočeskému kraji. Prosazovat užší spolupráci s regionálními trenéry.
 4. V oblasti rozhodčích: přihlížet při obsazování rozhodčích k ekonomické situaci oddílů, získávat další zájemce o funkci rozhodčích, provádět školení rozhodčích II. a III. tř. a pomocných funkcí a věnovat se pomoci začínajícím rozhodčím. Pořádat předsezónní semináře rozhodčích. Průběžně spolupracovat s KR OSLH ve Středočeském kraji, zejména při obsazování krajských soutěží rozhodčími.
 5. Zastupovat středočeské oddíly na jednáních ČSLH a reprezentovat jejich názory a návrhy, aktivně spolupracovat s odbornými komisemi ČSLH. Podporovat změnu právní subjektivity krajských svazů zřízením pobočných spolků.
 6. Sledovat nabídky KÚ na využití vypsaných grantů, zpracovávat projekty na podporu dalšího rozvoje mládežnického hokeje. Jednat s KÚ o podpoře projektu VTM. Hledat další finanční zdroje pro podporu mládežnického hokeje v kraji.
 7. Podílet se aktivně na spolupráci s krajským pracovištěm ČUS.

V Praze dne 04.05.2022

Přílohy